Skip to main content
Please wait...
montaż oczyszczalni w terenach piaszczystych

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Zbiorniki SZAKK wykonane są z polietylenu, który stanowi konstrukcję samonośną i został zaprojektowany do posadowienia w gruncie niespoistym obsypane piaskiem średnim i grubym na głębokości 0,5 metra licząc od górnej krawędzi zbiornika.

Standardowa nadbudowa dostarczana przez producenta jest wysokości 0,25 metra. Przy większych głębokościach posadowienia należy uzgodnić montaż z projektantem.

Odległość pomiędzy kolejnymi zbiornikami, które stanowią ciąg technologiczny oczyszczania ścieków jest ustalona przez łącznik. Przy łączeniu urządzeń należy przestrzegać kolejności i wykonać połączenie zgodnie z kartą katalogową produktu. Zbiorniki łączone są na zasadzie wpust w zbiorniku 1 - łącznik – wpust w zbiorniku 2.

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy sprawdzić jego stan pod kątem mechanicznych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu należy zgłosić dostawcy lub producentowi w celu określenia stopnia uszkodzenia i dalszej decyzji. Jeżeli zbiornik był naprawiany na miejscu należy w trakcie montażu po opuszczeniu zbiornika do wykopu wykonać próbę szczelności (zalanie do pełna wodą). Miejsce naprawiane powinno być widoczne (nie zasypane) w trakcie wykonywania próby szczelności.

W przypadku posadowienia zbiornika w miejscu przejezdnym należy wykonać odciążającą płytę żelbetową dobraną przez projektanta w zależności od warunków gruntowych i jezdnych.

Wykop należy wykonać 30 cm niższy oraz minimalnie 30 cm szerszy od każdego wymiaru zbiornika w celem wykonania warstw otulinowych.

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót. Prace w wykopach o głębokości większej od 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Montaż wykonywać w rękawicach ochronnych oraz pełnym obuwiu roboczym. Nie stosować elektronarzędzi z uszkodzoną obudową lub izolacją. Zachować bezpieczną odległość od pracujących maszyn budowlanych (koparki lub mikrokoparki).

Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć przez:

 • wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów środniospoistych
 • wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym, niż kąt stoku naturalnego w gruntach piaszczystych nasypowych
 • umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych
 • rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek, itp.

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

 • sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy, oraz przed każdym rozpoczęciem robót
 • likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu
 • zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli
 • każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
 • przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego położenia zbiornika

Montaż zbiorników w wykopie na terenach stabilnych oraz niestabilnych (tereny piaszczyste, gliniaste, ilaste o wysokim poziomie wód gruntowych)

 • wykonać wykop o wymiarach większych o 60 cm niż wymiary zbiornika
 • na dnie wykopu umieścić 30 cm płytę betonową lub warstwę mieszanki piasku frakcji 1-3 mm z cementem CEM I 32,5 w stosunku 1:3, po czym zagęścić i wypoziomować dno wykopu.
 • sprawdzić głębokość wykopu i porównać z dokumentacją
 • na dno wykopu opuścić zbiornik SZAKK i sprawdzić rzędne króćców
  Jeżeli nie ma zastrzeżeń można przystąpić do obsypywania zbiornika piaskiem.
 • w trakcie obsypywania należy kolejno ułożone warstwy zagęszczać-ubijać oraz jednocześnie zalewać zbiornik wodą tak aby poziom wody nie różnił się więcej niż 20 cm od poziomu zasypania zbiornika
montaż osadnika bez cementu

Osadniki  SZAKK są przystosowane do użytkowania w terenach niestabilnych i z tego względu nie wymagają wykonywania dodatkowej otuliny z suchego betonu - co obniża koszty całej inwestycji oraz czyni go mocną konstrukcją, która na pewno nie zastanie zgnieciona przez naprężenie gruntu.

Przy montaży, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w pobliże zbiornika nie dostały się twarde elementy jak kamienie, cegły, gruz, bryły lodu, gałęzie czy inne niesypkie ciała. Jeżeli w takcie prac na dnie wykopu pojawia się woda, należy jej poziom obniżyć przez wykonanie w najbliższym sąsiedztwie pogłębienia (minimum 30 cm) i wypompowanie wody.

Informacja

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!